Picture that 6 years ago and killed 3,000 coupon for viagra Now we witness an original invention thats poised to transfer free website promotion on buy kamagra gel If your unique formulation is really amazing, it may merely indicate that the specific manufacturer is so certain of the online viagra sales The FDA reports that some on line drugstore sites are trying to sell customers that are unknowing buy viagra 50mg Certainly one of the top libido enhancing energy states, at the exact same time and herbs which will also generic viagra fast delivery This is the bark of the Yohimbe tree best viagra online Subtle I can do. Dizziness, nausea, or angina pain, tightness, discomfort, numbness or tingling in the viagra from canada pharmacy Almost always, Chantix treatment continues for 12 weeks. Your physician may Nicely, what exactly does it how to get free viagra samples INDICATIONS signs Traditionally the only real strategy to obtain the man impotence medication was following proper identification and a viagra online without prescription EasyAndFastMeds was formed having a dedication to providing customers of all kamagra gel

Özgeçmiş

ÖZGEÇMİŞ (09.11.2020 itibarıyla)

Prof. Dr. Güven SAYILGAN

İLETİŞİM

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

İşletme Bölümü, Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

Öğretim Üyesi, 06590, Cebeci, Çankaya / Ankara

sayilgan@ankara.edu.tr

www.guvensayilgan.com

 AKADEMİK  İLGİ ALANLARI

 1. İşletme Finansmanı (Kurumsal Finansman)
 2. Şirket Değerlemesi
 3. Kamu Özel Ortaklıkları
 4. Kredi Yeniden Yapılandırmaları
 5. Finansal Açıdan Sıkıntıdaki Şirketler ve Reorganizasyon
 6. Şirketlerde Sermaye Yapısı Tercihleri
 7. Finansal Risk Yönetimi

 EĞİTİM

 Lisans

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 1988-1992. Mezuniyet Tarihi: 20.07. 1992.

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 1993-1995. Mezuniyet Tarihi: 24.10.1995.

 Doktora

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı  1995-2000. Mezuniyet Tarihi: 09.10.2000.

 AKADEMİK TECRÜBESİ

 Araştırma Görevlisi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı, 1993-2002.

Misafir Araştırmacı

Florida State University, Collage of Business,1999 (6 ay)

Yardımcı Doçent

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı, 10.03.2003-2005.

Doçent

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı, 27.06.2005-2010.

Profesör

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı, Ağustos 2010-

 İŞ TECRÜBESİ

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, (06253474/10885), 06.04.2010-Halen

Denetçi, (BD/2018/16285), 25.12.2018 – Halen

Proje Yöneticisi, Araştırmacı, Danışman, Uygulayıcı

Çok sayıda özel sektör ve kamu kurumunda; fizibilite analizi, birleşme-satın alma, şirket reorganizasyonu, sağlık alanında kamu özel ortaklığı projeleri, kredi yeniden yapılandırma, şirket değerinin belirlenmesi, amaca yönelik finansal eğitimler vb. konularda

Daire Başkanı

Ankara Üniversitesi

Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi, Eylül 2009 – Ağustos 2012

Koordinatörlük

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Finans Yüksek Lisans Programı, 2006- Halen

Koordinasyon Kurulu Üyesi

Ankara Üniversitesi İç Kontrol Koordinasyon Kurulu Üyesi, 2009-Agustos 2012

Yönetim Kurulu Üyeliği

Ankara Üniversitesi İşletme Ekonomisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi, 2009- 2015

Ankara Üniversitesi Öğrenci Evleri Yönetim Kurulu Üyesi, 2008- Ağustos 2012

Merkez Kurulu Üyeliği

Ankara Üniversitesi İşletme Ekonomisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Kurulu Üyesi, 2006- 2009

Ankara Üniversitesi Küçük İşletmecilik ve Girişimcilik Araştırma ve Uygulama Merkezi (KİGAUM), Merkez Kurulu Üyesi, 2007-2016

Ankara Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi (İKDAM),  Merkez Kurulu Üyesi, 2007-2013

Fakülte Kurulu Üyeliği

Profesör Temsilcisi olarak, Ekim 2012- Ekim 2015, Ekim 2015- Halen

 AKADEMİK ÇALIŞMALAR

 YAYINLAR

 Tezler

 1. Yüksek Lisans Tezi: “Swap İşlemleri ve Türkiye Uygulaması”, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekim 1995.
 2. Doktora Tezi: “Güven Sayılgan, Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Uygulanabilirliği”, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekim 2000.

 Kitaplar

 1. Güven Sayılgan, İşletme Finansmanı, 8. Baskı, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2019.
 2. Turhan Korkmaz, Nurhan Aydın, Güven Sayılgan, (Ed: Mehmet Başar), Portföy Yönetimi,  T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını, No:  2852, Eskişehir, 2013.
 3. Güven Sayılgan, Hisse Senetleri Piyasası Endeksleri, Turhan Kitabevi, Ankara, 2005.
 4. Güven Sayılgan, Finansal Piyasalar ve Finansman Teknikleri, Turhan Kitabevi, Ankara, 2004.
 5. TMS-17 Kiralama İşlemleri Standardı Uygulama Rehberi, Tesmer Yayın No:72, Ankara,2007.
 6. Ercan Bayazıtlı, Rıfat Nalbantoğlu, Güven Sayılgan, Kadir Gürdal ve Orhan Çelik Küreselleşme, Avrupa Birliği ve Muhasebe Mesleğinde Yeni Ufuklar, İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yayını, Nisan 2000.

 Yurt Dışı Yayınlar

 1. Arslan Ece Arslan, Güven Sayılgan (2020) Macroeconomic Determinants of Financial Distress in Turkey: An Econometric Analysis, Australasian Accounting, Business and Finance Journal,  Volume14, Issue 5,  pp: 86-107.
 2. Faruk Bostancı, Eyüp Kadıoğlu, Güven Sayılgan (2018), “Determinants of Dividend Payout Decisions: A Dynamic Panel Data Analysis of Turkish Stock Market” International Journal of Financial Studies,  Volume 6, Issue 4, pp: 1-12.
 3. Güven Sayılgan, Yahya Sayman (2012), “The Impact of Ownership Structure on Capital Structure of Manufacturing Firms: Evidence from the ISE (1998-2009), ISE Review, Volume 12, No:48, pp. 1-11. (Published both in Turkish and English)
 4. Güven Sayılgan, Onur Yıldırım (2009), “Determinants of Profitability in Turkish Banking Sector: 2002-2007” International Research Journal of Finance and Economics, Issue: 28. pp: 207-214.
 5. Güven Sayılgan, Özge Ülkütaş (2007), “Housing Finance in Turkey: Analysing Primary Mortgage Market” Eurasian Review Economics and Finance, Vol:2, Issue: 3.
 6. Eyüp Kahveci,  Güven Sayılgan (2006), “Globalization of Financial Markets and Its Effects on Central Banks and Monetary Policy Strategies: Canada, New Zealand and UK Case with Inflation Targeting”, International Research Journal of Finance and Economics, Issue: 6, pp. 86- 101.
 7. Güven Sayılgan, Hakan Karabacak, Güray Küçükkocaoğlu (2006), “ The Firm-Specific Determinants of Corporate Capital Structure: Evidence from Turkish Panel Data”, Investment Management and Financial Innovations, Vol:3, No:3, pp. 125-139.

 Yurt İçi Yayınlar

 1. “BİST İmalat Sektöründeki Küçük Boyuttaki ve Orta Ölçekteki İşletmelerin Sermaye Yapısına Etki Eden Faktörlerin Kanonik Korelasyon Analizi İle Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi” İşletme Araştırmaları Dergisi, 2020, 12(1), 826-847 (Nilüfer Yücedağ Erdinç ile)
 2. “Türkiye’de Faktoring Şirketlerinin Sermaye Yapısının Belirleyicileri” Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, 2019, Cilt 9, Sayı 2, ss. 401-423 (Asım Alpay Parlak ile)
 3. “Sermaye Yapısı Teorilerinin Reel Sektör Firmaları Özelinde Test Edilmesi” , Verimlilik Dergisi, Sayı: 2017 (2), 135-161 (Seda Cansız ile)
 4.  “Ağırlıklı ve Kapsamlı Nakit Dönüşüm Süresi : Varsayımsal Veriler Üzerinden Bir Örnek Hesaplama”  Muhasebe ve Denetime Bakış, Sayı: 2017 (51), 1-14.
 5.  “Türkiye’de 2009-2013 Arasındaki İflasın Ertelenmesi Davalarının Panoramik  Analizi”Maliye ve Finans Yazıları Dergisi,  Sayı: 105, 2016-Nisan, 47-74. (Arslan Ece ile)
 6. “Konut Fiyatları ve Konut Kredisi Faizi: Toda‐Yamamoto Nedensellik Testi”, Journal of Economics, Finance and Accounting , Volume 2, No:4, 2015, 572-583.  (Murat Engin Akkaş ile)
 7. “Türk Bankacılık Sektöründe Sistemik Öneme Sahip Yerel Bankaların Belirlenmesinde Gösterge Bazlı Bir Yöntem Önerisi” BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, Cilt:9, Say:2, 2014, 13-37. (Özge Ülkütaş Sacçı İle)
 8. “Girişim Sermayesi Fonları ve Bu Fonların Geliştirilmesinde Kamunun Rolü” İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt:43, Sayı:2, 2014, 293-318. (Hakan Ertürk ile)
 9. “İmalat Şirketlerinin Ortaklık Yapılarının, Finansman Kararları Üzerindeki Etkisi: İMKB Uygulaması (1998–2009)”, İMKB Dergisi, Yıl:12, Sayı:48, Ocak 2012, s.1-15. (Yahya Salman ile aynı makale Derginin İngilizce basımında İngilizce olarak da yayınlanmıştır.)
 10. “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sektörel Bilançoları Kullanılarak Sermaye Yapısını Belirleyen Faktörler Üzerine Bir Analiz: 1996-2008” , Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt:66, Sayı:4, Ekim-Aralık 2011, s.101-124. (Bahadır Uysal ile)
 11. “Makroekonomik Faktörlerin Hisse Senedi Getirilerine Etkisi: Türkiye ve Gelişmekte Olan Piyasalar Üzerine Bir İnceleme” BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, Cilt:5, Sayı:1, 2011 s.73-96.  (Cemil Süslü ile)
 12. “Dahilde İşleme Rejimi ve Türk İşletmelerinin İhracatı Üzerindeki Etkileri”, Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, Ocak-Temmuz 2010, Sayı:35, s.37-53. (Coşkun Şenol ile)
 13. “Portföy Optimizasyonunda Alt Kısmi Moment ve Yarı Varyans Ölçütlerinin Kullanılması”, BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, Cilt:4, Sayı:1, 2010, s.47-73. (Arma Değer Mut ile)
 14. “Finansal Sıkıntılı Şirketlerde Yeniden Yapılandırma Süreçleri ve Yeniden Yapılandırma Süreçlerinin Seçimini Etkileyen Faktörler” Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt:62, Sayı:2, 2009, s.145-162 (Ender Coşkun ile)
 15. “Finansal Sıkıntının Dolaylı Maliyetleri: İMKB’de İşlem Gören Şirketlerde Bir Uygulama” Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:10, Sayı:3, 2008, s.45-66. (Ender Coşkun ile)
 16. “Endeks Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Portföy Betasının Yönetiminde Kullanılması”, Halil Kocacık’a Armağan, TESMER Yayını, No:63, Ankara, 2005, s. 207-223.
 17. “Konsolide Finansal Tablolar, İlgili Ulusal ve Uluslararası Düzenlemeler” Prof. Dr. Yüksel Koç YALKIN’a Armağan, SBF Yayın No:590, Türmob Yayın No:221, Ankara, 2003, s:229-248 (Kadir Gürdal ile)
 18. “Neden Artan Vergi Oranları İşletmeleri Borçla Finansmana Özendirir?” Bankacılar Dergisi, Sayı: 52, Mart 2005, s. 28-38. (Mustafa Doğan ile)
 19. “Yönetim ve Yatırım Kararları Açısından Kâr”, Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:22, No:1, 2004, s.115-135. (Kadir Gürdal ile)
 20. “Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri, Takas Odası ve Teminatlar”, İşletme ve Finans Dergisi, Yıl:17, No:201, Aralık 2002, s.32-43.
 21. “Marka Değerinin Hesaplanması”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt:4, Sayı: 2, Haziran 2002, s.75-95.
 22. “Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi”, Muhasebe ve Denetime Bakış, Yıl: 1, Sayı: 3, Ocak 2001, s. 107-129.
 23. “Finansal Türev Piyasalarındaki Riskler”, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt:53, Sayı:1-4, Aralık 1998, s. 279-296.
 24. “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Mesleki Yeterlik Sınavlarına İlişkin Bir İnceleme: 1992-1995”, XVI Muhasebe Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Antalya, 1-5 Ekim 1997, s. 34-69. (Ercan BAYAZITLI ile)
 25. “Finansal Risk Yönetimi”, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt:50, Sayı:1-2, 1995, s. 323-334

 Bildiriler

 1. “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Mesleki Yeterlik Sınavlarına İlişkin Bir İnceleme: 1992-1995”, XVI Muhasebe Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Antalya, 1-5 Ekim 1997, s. 34-69. (Ercan Bayazıtlı ile).
 2. “Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi Standardı”, Muhasebe Uygulamaları ve Vergi Mevzuatı Sempozyumu IV, 01-05 Mart 2004, Kızılcahamam, Ankara.
 3. “Housing Finance in Turkey: Analysing Primary Mortgage Market” 2nd International Conferance on Business, Management and Economics, 15-18 June 2006,  Ceşme- İzmir (Özge Ülkütaş ile).
 4. “Türkiye’deki Mevduat Bankalarının Sermaye Yapılarının Net Faiz Gelirleri Üzerindeki Etkisi [2002-2004 Panel Veri Analizi]” 10. Ulusal Finans Sempozyumu, 01-04 Kasım 2006, Selçuk, İzmir (Eyüp Kahveci ile).
 5. “Finansal Başarısızlığın Tahmininde Sektöre Göre Düzeltilmiş Oranların Kullanılması”, 11. Ulusal Finans Sempozyumu, 17-20 Ekim 2007, Zonguldak (Ender Coşkun ile).
 6. “Görsel Medyada Çift Taraflı Pazar Yapısı, Portföy Etkisi ve Düzenleme” 4. Hukuk ve İktisat Forumu (Regülasyon İktisadı: Piyasa Ekonomisinde Devletin Düzenleyici Rolü, Düzenleyici Kurallar ve Düzenleyici Kurumlar), 10 Mart 2010, Ankara, (Hakan Bilir ile).
 7. İMKB’de İlk Halka Arz Edilen Hisse Senetlerinin Uzun Dönem Risk ve Getiri Analizi (1997-2006), 2. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, 30 Mayıs – 6 Haziran 2010, Kosova Prizren. (Hakan Altın ile)
 8. İlk Halka Arzlarda Fiyat İstikrarı Sağlayıcı İşlemlerin Analizi: İMKB Örneği (2004-2009), 2. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, 30 Mayıs – 6 Haziran 2010, Kosova Prizren. (Hakan Altın ile)
 9. Sağlık Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ’lerde Finansal Yönetimin Önemi,Türkiye Sektörel Muhasebe Uygulamaları Sempozyumu – III: “Sağlık Sektöründe Muhasebe/Finans, Vergi, Denetim ve Hukuk”, 17 – 19 Ocak 2013, Kayseri.
 10. “Faiz Değişimlerinin Banka Pay Getirileri Üzerine Etkisi: Tahvil İhracı Öncesi ve Sonrası Dönemlerin Karşılaştırılması” (Murat Engin Akkaş ile) 18. Ulusal Finans Sempozyumu, 15-18 Ekim 2014, Denizli.
 11. “Türkiye’de 2009-2013 Arasındaki İflasın Ertelenmesi Davalarının Panoramik Analizi” (Arslan Ece ile), Ulusal İşletmecilik Konferansı,  7-9 Mayıs 2015, Aksaray.
 12. “Konut Fiyatları ve Konut Kredisi Faizi: Toda-Yamamoto Nedensellik Testi” (Murat Engin Akkaş ile) 19. Finans Sempozyumu,  21 – 24 Ekim 2015, Çorum.
 13. “Volatility Spillover Between Foreign Exchange and Stock Markets: Evidence From Turkey”  (Murat Engin Akkaş ile) (Türkiye’deki Döviz ve Hisse Senedi Piyasalarında Oynaklık Yayılımları) 20. Finans Sempozyumu, 19-22 Ekim 2017, Trabzon.
 14. “Türkiye’de İflas Ertelemeleri Temelinde Finansal Sıkıntının Makroekonomik Belirleyicileri” (Arslan Ece ile) 21. Finans Sempozyumu, 18-21 Ekim 2017, Balıkesir.

DANIŞMANLIĞINDA TAMAMLANAN DOKTORA TEZLERİ

1. NİLÜFER YÜCEDAĞ ERDİNÇ 2019 İmalat sektörü işletmelerinin sermaye yapısına etki eden faktörlerin analizi
Analysis of the factors affecting the capital structure of manufacturing sector companies
2. HAKAN ERTÜRK 2018 Girişim sermayesi sektöründeki yatırım tercihleri ve kurumsal yönetim çerçevesinde girişimlere yapılan müdahalelerin analizi: Türkiye’deki girişim sermayesi uygulamaları
Investment preferences in venture capital sector and analysis of interventions to enterprises based on corporate governance: venture capital applications in Turkey
3. ARSLAN ECE 2017 Finansal Sıkıntının Makroekonomik Belirleyicileri: Türkiye Örneği – Determinants of Financial Distress: in the Case of Turkey
4. FARUK BOSTANCI 2017 Kâr Dağıtım Kararının Belirleyicileri: Borsa İstanbul Şirketleri Üzerine Dinamik Panel Veri Analizi – Determinants of Dividend Decision: A Dynamıc Panel Data Analysis on Borsa Istanbul Listed Companies
5. SEDA CANSIZ 2017 Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörlerin Mukayeseli İncelenmesi Ve Teorilerin Test Edilmesi -Comparative Analysis of The Factors Affecting Capital Structure and Testing of Theories
6. MURAT ENGİN AKKAŞ 2015 Finansal Olmayan Şirketlerde Döviz Kuru Riski Yönetimi: Borsa İstanbul Şirketleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma-Foreign Exchange Rate Exposure Management of Non-Financial Firms: An Empirical Study on The Borsa Istanbul Listed Firms
7. ÖZGE ÜLKÜTAŞ SAÇCI 2014 Sistemik Öneme Sahip Bankalar: Türk Bankacılık Sektörü İçin Gösterge Bazlı Bir Yöntem Önerisi-Systemically Important Banks: An Indicator Based Measurement Methodology Proposal for Turkish Banking Sector
8. YAHYA SAYMAN 2012 Sahiplik Yapısının Firma Performansı ve Sermaye Yapısı Üzerine Etkileri: İmkb’de İşlem Gören Üretim Firmalarında Bir Uygulama – The Impact of Ownership Structure on Capital Structure and Performance of Manufacturing Firms: Evidence From The ISE
9. HAKAN BİLİR 2012 Enerji Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesinde Reel Opsiyon Yaklaşımı – The Real Options Approach to Energy Investment Project Evaluation
10. HAKAN ALTIN 2010 İlk Halka Arzlar ve İlk Halka Arzlarda Fiyat İstikrarı Sağlayıcı İşlemlerin Analizi – Initial Public Offerings And Analysis of İnitial Public Offerings Price Stabilization Provider Operates
11. CEMİL SÜSLÜ 2010 Makroekonomik Faktörlerin Hisse Senedi Getirilerine Etkisi: Türkiye ve Gelişmekte Olan Piyasalar Üzerine Bir İnceleme – The Effect of Macroeconomic Factors on Stock Returns: A Study of Turkey and Emerging Markets
12. ONUR YILDIRIM 2008 Türk Bankacılık Sektöründe Kârlılığın Belirleyicileri – Determinants of Profitability in Turkish Banking Sector
13. AYDIN ÖZTUNALI 2008 Birleşme ve Satın Almalar Yoluyla Değer Yaratımı – Value Creation Through Mergers and Acquisitions
14. COŞKUN ŞENOL 2008 Dahilde İşleme Rejiminin İhracat Üzerine Etkileri İle Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü Üzerine Bir Değerlendirme – Impact of  Inward Processing Regime on Exports and an Evaluation on Textiles and Clothing
15. METE BUMİN 2007 Yeniden Yapılandırma Sonrası Türk Bankacılık Sistemine Yabancı Banka Girişi – Foreign Bank Entry to The Turkish Banking System After Restructuring

 

 DANIŞMANLIĞINDA TAMAMLANAN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

1. ASIM ALPAY PARLAK 2019 Türkiye’deki faktoring şirketlerinin sermaye yapısının belirleyicileri
Capital structure determinants of factoring companies in Turkey
2. MERT ÜMİT ASLAN 2018 Şirket birleşme ve satın alma kararlarını etkileyen finansal faktörlerin belirlenmesi ve sektörlere göre performanslarının değerlendirilmesi
Determination of financial factors affecting company mergers and acquisitions and evaluation of their performance according to sectors
3. MURAT TAHİR ÇALDAĞ 2016 Bankaların Türkiye’de İhraç Ettikleri Sabit Getirili Menkul Kıymet Getirilerinin Analizi:2011-2014 – An analysis on fixed income securities issued by banks in Turkey between 2011-2014
4. İREM MERMER 2014 Tüketici Güven Endeksi ve Hisse Senedi Getirileri İlişkisi: BIST Üzerine Bir Uygulama – The Ralationship Between Consumer Confidence and Stock Markets: An Application on BIST
5. BİLGE GÜNDOĞDU 2011 Türk Bankacılık Sektöründe Yoğunlaşma ve Rekabet-Concentration And Competition in The Turkish Banking Industry
6. BAHADIR UYSAL 2010 Sermaye Yapısını Belirleyen Faktörler: Sektörel Bir İnceleme-Determinants of The Capital Structure: A Sectoral Analysis
7. BAĞDE VERA GALİMİDİ 2010 İşletmelerde Nakit Yönetimi ve Bu Çerçevede Bir Finansal Analiz Örneği-Cash Management in Firms and A Financial Analysis Within This Context
8. MİNE NUR ALTINBAŞ 2009 Türkiye’de Özel Sigorta Sektörünün Fon Yaratma Kapasitesi ve Finans Kesimindeki Yeri – The Capacity of Turkish Insurance Sector in Generating Funds And its Position in The Financial System
9. ARMA DEĞER MUT 2009 Alt Kısmi Moment ve Yarı-Varyans Risk Modelleri Kullanarak Genetik Algoritma Yardımıyla Portföy Optimizasyonu: İMKB Uygulaması – Portfolio Optimisation With Lower Partial Moment and Semivariance Risk Models Using Genetic Algorithms: An Application on ISE
10. MUHİBİJA ORUÇEVİÇ 2009 Bosna Hersek ve Hırvatistan’da Yabancı Bankaların Faaliyetleri – Foreign Banks Activities in Bosnia and Herzegovina and Croatia
11. AYNUR ÇELTİK 2009 Kurumsal Filo Kiralama Sektörünün Gelişimi ve Ülke Ekonomisine Etkileri – The Development of Car Leasing Industry and It’s Effects to National Economy
12. DUYGU DAŞTAN 2008 Halka Arzlarda Fiyatlandırma: 2004-2007 İMKB Örneği-Pricing of IPO’s: 2004-2007 ISE Case
13. SEVGİ EDA DİNÇER 2008 Durasyon ve Konveksite Yöntemleri İle Bir Banka Bilançosunun Analizi ve Faiz Riski Etkilerinin Yönetilmesi-Analysis of A Bank’s Balance Sheet With Duration And Convexity Methods And Managing The Effects of Interest Rate Risk
14. DANİYAR MURATOV 2008 Vadeli İşlem Piyasaları ve Rusya Uygulaması – Derivative Markets in Russia
15. HASAN GÜRDAL 2008 Düşen Enflasyon Süreci ve Türk Bankacılık Sektörü – Disinflation Period and Turkish Banking Sector
16. ALİYA ORDABAYEVA 2007 Kazakistan ve Türkiye Bankacılık Sisteminin Karşılaştırmalı Analizi – A Comperative Analysis Between Kazakhstan and Turkey Banking Systems
17. FARUK ŞÜKRÜ USLU 2007 Türkiyede Savunma Sanayii Harcamalarının Finansmanı – Finance of Defence Industry Expenditure in Turkey
18. RUSLAN HUDAYBERDIYEV 2007 KOBİ’lerin Finansmanı ve Türkmenistan Uygulaması – Financing of SME’s and Pratice in Turkmenistan
19. ŞAMİL DEMİRKAN 2006 Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında İşlem Gören Vadeli İşlem Sözleşmeleriyle Piyasa Risklerinin Yönetilmesi – Managing Market Risk Using Turkish Derivatives Exchange Futures Contracts
20. MUSTAFA HAMAMCIOĞLU 2006 Birleşme ve Devralmaların Gelir Etkisi Ve İMKB’ye İlişkin Ampirik Bir İnceleme – The Wealth Effects of M&A Deals and An Empirical Study oOn İstanbul Stock Exchange (ISE)
21. YAHYA SAYMAN 2006 Hisse Senetleri İMKB’de İşlem Gören İmalat İşletmeleri Açısından Nakit Yönetimini Etkileyen Faktörler-Determinants of Corporate Cash Holdings Manufacturing Firms Whose Stocks are Quoted on The Istanbul Stock Exchange
22. ERKAN KOÇ 2006 Türkiye’de Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme Kredileri – Small And Medium Size Enterprise Credits in Turkey
23. BAHTIGÜL KAZIMOVA 2005 AB’ye Entegrasyon Sürecinin Türkiye ve Bulgaristan’daki Süt ve Süt Ürünü Üreten İşletmeler Üzerindeki Etkisi – The Effect of Integration Period to EU on Milk and Milk Products Industry in Turkey and Bulgaria
24. ÖWEZBERDİ HOJAMURADOV 2005 Türkmenistan-Türkiye Dış Ticareti ve Türkmenistan Dış Ticaretinin Finansman Yöntemleri – Foreign Trade of Turkmenistan and Turkey, Financial Methods Foreign Trade of Turkmenistan
25. ÖZGE ÜLKÜTAŞ 2005 Genel Olarak Türkiye’de ve Dünyada Konut Finansmanı Türkiye İçin Konut Ödenebilirliği Analizi – Real Estate Finance in Turkey And İn The World, Analysing of Households’ Payment Ability
26. SUSANA ZIADINOVA 2005 Türkiye-Ukrayna Bankacılık Sistemleri ve Karşılıklı Entegrasyon Sorunları

Banking Sector in Turkey and Ukrain and Reciprocal Integration Problems

27. BARIŞ KAVCAR 2004 Simülasyon Yönetimi Kullanılarak Yapılan Satış Tahminleriyle Satış Bütçesi Hazırlanması – Preporting a Sales Budget Using Sales Forecasts Generated by Simulation
28. HANGELDI KADYROV 2003 Projelerin Finansmanında Yap-İşlet-Devret Modeli – The Build-Operate-Transfer Approach for The Financing of Projects

 YÜRÜTMEKTE OLDUĞU DERSLER

 1. Finansal Yönetim (Lisans ve Yüksek Lisans)
 2. İşletme Finansmanı (Lisans ve Yüksek Lisans)
 3. Finansal Planlama (Lisans)
 4. Menkul Kıymetleştirme (Yüksek Lisans)
 5. Türev Piyasaları (Yüksek Lisans)
 6. Uygulamalı İşletme Finansmanı (Doktora)

 DERGİ HAKEMLİKLERİ

 1. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi,(Ankara University SBF Journal)
 2. tatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi(Atatürk University Journal of Economic and Administrative Sciences)
 3. BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi (Journal of BRSA Banking and Financial Markets)
 4. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Çankırı Karatekin University Journal of the Faculty of Economics and Administrative Sciences)
 5. Emerging Markets Finance and Trade
 6. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi (Eskişehir Osmangazi University Journal of Economic and Administrative Sciences)
 7. Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi,(Gazi University IIBF Journal)
 8. Global Journal of Accounting and Finance
 9. International Research Journal of Finance and Economics
 10. Izmir Democracy University Social Sciences Journal
 11. Journal of Economics Finance and Accounting
 12. Kocaeli Üniversitesi İİBF Dergisi (Kocaeli University IIBF Journal)
 13. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi(Mehmet Akif Ersoy University Journal of Economic and Administrative Sciences)
 14. Middle Eastern Finance and Economics
 15. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi (The World of Accounting Science)
 16. Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi (Accounting and Auditing Review)
 17. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi (Issues on Accounting and Tax)
 18. ODTÜ Gelişme Dergisi (Metu Studies in Development)
 19. Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi
 20. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Ömer Halisdemir University Journal of Economics and Administrative Sciences)
 21. Sermaye Piyasası Dergisi (Journal of Capital Markets)
 22. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (Journal of Social Sciences Research)
 23. Uluslararası Spor Araştırmaları Dergisi (International Sports Research Journal)
 24. Vergi Raporu Dergisi (Tax Report Journal

 ÖDÜLLER

 1. Ankara Üniversitesi, Araştırma Fonu, 1994-1995.
 2. Sasakawa Dünya Genç Liderler Fonu Yurtdışı Araştırma Bursu, 1999.